info@Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88.com
+84 (0) 28 7302 5772

Lu Pháp l

Ch s hu ca phng tin truyn thng và tên min Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88:

Grünkorn & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft

a ch tr s chính: Uchtenhagenstrasse 26,16259 Bad Freienwalde, CHLB c
Lut s iu hành: Wolfram Grünkorn
Tel.: +49 33472 5998090
Fax: +49 33472 5998099
Email: Wolfram.Gruenkorn@Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88.com

C quan có thm quyn giám sát:

Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg
http://www.rak-brb.de
Grillendamm 2, 14776 Brandenburg an der Havel, CHLB c
Tel.: +49 3381 25 33 0
(Wolfram Gruenkorn)
Email: Wolfram.Gruenkorn@Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88.com

Cng ty Lut TNHH Grünkorn & Partner (Cng ty Lut nc ngoài)

a ch tr s chính: Lu 12, Tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Trng, Qun 1, Thành ph H Chí Minh, Vit Nam
ng k hot ng t ngày 28 tháng 02 nm 2014
Giy ng k hot ng s: 61/TP/KH
MST: 0312677781
Tel: +84 28 7302 5772
Fax: +84 28 6261 8218
Email: info@Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88.com
Giám c: Mr. Wolfram Gruenkorn
(Lut s nc ngoài, ti Vit Nam)

Cng Ty WTS Tax Viêt Nam

a ch ng k: Lu 12, TMS Building, 172 Hai Bà Trng, Qun 1, Thành ph H Chí Minh, Vit Nam
ng k ngày 07 tháng 05 nm 2007 (tên gi c là Cng ty TNHH T vn G&P Vit Nam, thay i giy chng nhn ng k doanh nghipln th 10 ngày 06 tháng 06 nm 2017 vi tên Cng ty TNHH World Tax Services Vit Nam)
M s doanh nghip: 0304997717
Cp bi S K hoch và u t thành ph H Chí Minh.
Tel: +84 28 7302 5771
Fax: +84 28 7302 5775
Email:info@wtsvietnam.com
Ch tch cng ty: ng Wolfram Wilbert Grünkorn

Các quy tc ng x chuyên mn sau y s có hiu lc:

  • Berufsordnung (BORA)
  • Fachanwaltsordnung (FAO)
  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
  • Berufsregeln der Rechtsanwlte der Europischen Gemeinschaft
  • Gesetz über die Ttigkeit europischer Rechtsanwlte in Deutschland (EuRAG)

Bn có thm tìm thy nhng quy tc này ti trang www.brak.de theo liên kt “Berufsrecht”.
Ngoài ra, các quy tc ng x chuyên mn ca Vit Nam cng c áp dng.

iu khon s dng

Toàn b ni dung ca trang thng tin in t này thuc quyn s hu và quyn qun l ca Cng ty Lut TNHH Grünkorn & Partner và c bo v theo quy nh ca pháp lut v S hu trí tu. Qu khách có quyn ti các ni dung này s dng cho cá nhn nhm mc ích phi thng mi nhng mi sa i hay sao chép i vi nhng ni dung này u khng c chp nhn. Nhng ni dung này s khng b sao chép hay s dng khác quy nh trên di bt k hình thc nào.
Vic s dng trang thng tin in t này phi phù hp vi quy nh pháp lut Vit Nam.

Bo mt:

Nhm cung cp dch v tt hn, chúng ti có th thu thp mt s thng tin cá nhn t ngi dùng di nhiu hình thc, bao gm nhng khng gii hn khi qu khách ghé thm trang thng tin in t ca chúng ti, ng k thành viên hoc ng k nhn Bn tin mi. Chúng ti khng chia s, bán, trao i hoc cho thuê nhng thng tin này cho bt k bên nào khác tr trng hp bt buc theo quy nh ca pháp lut.

iu khon v trách nhim:

Nhng liên kt c cung cp theo y ch nhm mc ích to s thun tin và cung cp thng tin và khng th hin s xác nhn hay chp thun ca chúng ti v bt k sn phm, dch v hoc kin ca bt k doanh nghip, t chc hoc cá nhn nào. Chúng ti khng chu bt k trách nhim nào v tính chính xác, tính hp pháp hoc v ni dung ca nhng liên kt bên ngoài hoc các liên kt sau ó. Vui lòng liên h trc tip nhng trang thng tin ca các liên kt bên ngoài này v mi vn liên quan n ni dung ca nhng trang này.

CONTACT US

By filling in this form, you are not engaging to us.