info@Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88.com
+84 (0) 28 7302 5772

Dch V

T vn u t và qun tr doanh nghip

Chúng ti chuyên t vn các c hi u t, chun b nghiên cu th trng và kin t các chuyên chuyên gia.

 • Lp d án u t và thành lp cng ty
 • Sáp nhp và mua bán doanh nghip
 • Kinh doanh bt ng sn
 • Kinh doanh thc phm và ung

Hp ng

Chúng ti chuyên son tho, iu chnh vn bn và hp ng pháp lnhm m bo tun th các yêu cu v pháp l cng nh các yêu cu v kinh t.
Son tho và xem xét nhiu loi hp ng bao gm:

 • Tha thun c ng
 • Hp ng nhng quyn thng mi
 • Hp ng thng mi
 • Tha thun bo mt
 • Hp ng hp tác và liên doanh
 • Hp ng vay
 • Hp ng dch v và t vn
 • Hp ng lao ng và nhà thu ph
 • Hp ng phn phi và cung ng, và
 • Tha thun cp phép

T vn pháp lut lao ng

 • Xy dng và ng k Ni quy lao ng
 • Son tho và kim tra hp ng lao ng
 • Son tho và tng hp Báo cáo Lao ng nh k theo yêu cu ca pháp lut cho các c quan có thm quyn
 • Xin phê chun v vic s dng lao ng nc ngoài, th tc cp giy phép lao ng, Th thc, Th tm trú cho ngi nc ngoài làm vic ti Vit Nam
 • L lch t pháp
 • T vn các vn liên quan Lut Lao ng

Th tc cp phép

Chúng ti có th thc hin các th tc xin cp các giy phép cn thit doanh nghip thành lp và hot ng, bao gm:

 • Giy phép cho nhà u t nc ngoai
 • Giy phép cho nhà thu nc ngoài, ví d nh trong lnh vc xy dng
 • Các th tc bt buc sau khi c cp giy phép
 • Giy phép kinh doanh cho các ngành ngh kinh doanh có iu kin

Dch v K toán

 • Dch v K toán phù hp vi Tiêu chun K toán Vit Nam (VAS)
 • Báo cáo K toán phù hp yêu cu t chc
 • Báo cáo Qun tr ni b
 • Dch v k toán trng
 • Giám sát i ng k toán ca khách hàng

Dch v Thu

 • Dch v v thu thu nhp cá nhn, thu thu nhp doanh nghip, thu giá tr gia tng, thu nhà thu nc ngoài và các loi thu khác
 • Dch v t vn thu
 • Dch v t vn tun th quy nh pháp lut v thu
 • Dch vxác nh chuyn giá

Bn tin

Vui lòng ng k nhn bn tin ca chúng ti cp nht tin tc mi nht v thu, pháp l và kinh doanh.

NG K

n phm

LIN H

Vui lòng liên h bên di nu bn có cu hi hoc cn s h tr ca chúng ti.