info@Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88.com
+84 (0) 28 7302 5772

C hi ngh nghip

C hi ngh nghip

Cám n bn quan tm n c hi làm vic vi chúng ti!

Tùy vào tng thi im, chúng ti s tuyn dng nhng ng viên phù hp cho mt s v trí c th. Trong trng hp này, Chúng ti s ng thng tin tuyn dng ti y và th bn có th ti bn m t cng vic bên di.

Bn m t cng vic cho các v trí c th:

Grünkorn & Partner Law

  • Lut s cho vn phòng H Chí Minh

WTS Tax Vietnam

Nu bn quan tm n cng vic ti Grünkorn & Partner Law hoc WTS Tax Vietnam và mun liên h vi chúng ti ngay c khi chúng ti cha có thng báo tuyn dng cho v trí c th, hy gi n ng tuyn bao gm th xin vic và CV cho chúng ti n recruitment@lawyervietnam.info

Nu bn mun nhn thng tin tuyn dng mi, vui lòng ng k ti y.

Bn s nhn c thng báo v bn tin tuyn dng mi ca chúng ti.

Thc tp sinh

Chúng ti thng xuyên mi các sinh viên trong lnh vc k toán và pháp l thc tp ti cng ty. Nu bn mun ng k thc tp, vui lòng gi n ng tuyn bao gm th xin vic và CV n:recruitment@lawyervietnam.info

LIN H

Vui lòng liên h bên di nu bn có cu hi hoc cn s h tr ca chúng ti.