info@Thể loại game mobile nào kiếm tiền dễ nhất? - W88.com
+84 (0) 28 7302 5772
Chào mng n vi
Cng ty Lut Grünkorn & Partner
và Cng ty WTS Tax Vit Nam
Chúng ti chuyên cung cp các dch v t vn pháp l, t vn thu và t vn kinh doanh cho các doanh nghip nc ngoài u t vào khu vc ng Nam .
Tìm hiu thêm

GRNKORN & PARTNER

Cng ty Lut TNHH Grünkorn & Partner có giy phép hot ng ti Vit Nam vi t cách là cng ty lut có vn u t t nc ngoài.
Chúng ti chuyên cung cp các dch v t vn pháp l và các dch v liên quan cho các doanh nghip Chu u có qui m ln và va ang u t hoc kinh doanh ti Vit Nam.

WTS TAX VIETNAM

Cng ty TNHH World Tax Services Vit Nam c cp phép hot ng trong lnh vc dch v k toán, dch v k toán trng và dch v i l thu ti Vit Nam. Do khng d dàng có c và duy trì giy phép này nên rt ít c vn nc ngoài ti Vit Nam có c giy phép trong lnh vc này ngoài các cng ty kim toán. Cung cp nhng dch v này mà khng có giy phép là khng hp pháp. Chúng ti là thành viên ca mng li WTS toàn cu, hot ng ti hn 130 quc gia.

DCH V

T vn u t và qun tr doanh nghip

Chúng ti chuyên t vn các c hi u t, chun b nghiên cu th trng và kin t các chuyên chuyên gia;Lp d án u t và…

Th tc cp phép

Chúng ti có th thc hin các th tc xin cp các giy phép cn thit doanh nghip thành lp và hot ng, bao gm:Giy phép cho nhà u t nc ngoài…

Hp ng

Chúng ti chuyên son tho, iu chnh vn bn và hp ng pháp l nhm m bo tun th các yêu cu v pháp l cng nh các yêu cu v kinh t…

Dch v K toán

Dch v K toán phù hp vi Tiêu chun K toán Vit Nam (VAS);Báo cáo K toán phù hp yêu cu t chc;Báo cáo Qun tr ni b; Dch v k toán trng;Giám sát i ng k toán ca khách hàng.

T vn pháp lut lao ng

Xy dng và ng k Ni quy lao ng;Son tho và kim tra hp ng lao ng; Son tho và tng hp Báo cáo Lao ng nh k theo yêu cu ca pháp lut cho các c quan có thm quyn…

Dch v Thu

Dch v v thu thu nhp cá nhn, thu thu nhp doanh nghip, thu giá tr gia tng, thu nhà thu nc ngoài và các loi thu khác; Dch v t vn thu;Dch v t vn…

Thành lp và phát trin

2007: c thành lp vi tên gi Lorenz & Partners Vit Nam, vn phòng ti qun 4, thành ph H Chí Minh.

2014: c i tên thành Cng ty Lut TNHH Grünkorn & Partner và tip tc hp tác vi Lorenz & Partners và WTS Global.

2016: M vn phòng mi ti Hà Ni. Cng ty TNHH World Tax Services Vit Nam m nhim các hot ng kinh doanh.

2017: Do nhu cu m rng hot ng kinh doanh cng nh phát trin i ng, chúng ti chuyn vn phòng chính n Tòa nhà TMS s 172 Hai Bà Trng, Qun 1, thành ph H Chí Minh.

Phng chm

Vi phng chm thc hin “Dch v mt ca”, chúng ti cung cp cho các khách hàng ca mình các dch v t vn tng hp. Quan nim ca chúng ti là lun dành s quan tm c bit n quyn và li ích ca khách hàng, vì vy vi mc tiêu m bo tính hiu qu trong cng vic, Chúng ti s u tiên vic ch nh mt t vn viên duy nht tin hành thc hin toàn b các cng vic liên quan t khu lp k hoch, x l và giám sát mi vn liên quan n khách hàng ó ti Vit Nam. Kt hp t nhng mi quan h hp tác lu dài gia chúng ti và các i tác, c quan thm quyn và các cng ty a phng, Chúng ti thành lp c mt h thng mng li các mi quan h tt, theo ó to iu kin cho chúng ti tip nhn và gii quyt các D án ca qu khách hàng mt cách hiu qu và theo úng mc tiêu c ra.

Mc tiêu thành cng v kinh t ca qu khách hàng là u tiên hàng u ca chúng ti. Do ó, thay vì i theo các th tc tiêu chun thng thng, chúng ti cung cp cho qu khách hàng dch v t vn chuyên bit phù hp vi tng nhu cu ca D án và ca qu khách hàng. Vì vy, t vn viên th l v vic ca qu khách s lun sn sàng tr li mi cu hi ca khách hàng vào bt k lúc nào – ngay c thi gian ngoài gi làm vic hành chính.

ng k

Vui lòng ng k nhn bn tin ca chúng ti cp nht tin tc mi nht v thu, pháp l và kinh doanh.

ng k

n phm

LIN H

Vui lòng in thng tin bt buc.